תקנון האתר

בגלישתה ו/או בשימושה באתר www.moscona.co.il (ה"אתר") מאשרת כל העושה כן ו/או מי מטעמה (ה"משתמשת") כי היא קראה תקנון אתר זה וכי היא מביעה את הסכמתה לאמור זו. הסכמה זו הינה בלתי-ניתנת לביטול. במידה ואיזה מתנאי תקנון זה אינו מקובל עלייך, עלייך להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר ואין ולא תהיה לך כל טענה בקשר אליו ו/או בגין שימוש כאמור באתר. השימוש באתר זה הינו על-פי תנאי תקנון זה בלבד והוא מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמשת לבין בעלי ו/או מפעילי האתר. 

 1. האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים. השימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 2. המשתמשת תפעל אך ורק בהתאם לתנאיו ומטרותיו של האתר. המשתמשת תימנע משיבוש פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא, וכן מפגיעה בכל צורה שהיא בכל משתמשת אחרת – והכל בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות מחשב, מכשיר טלפון סלולרי או כל אמצעי תקשורת אחר.
 3. המידע המופיע באתר נועד להתייחסות כללית בלבד, ובשום פנים ואופן אינו מהווה יעוץ רפואי מקצועי, חוות דעת מקצועית או תחליף להסתייע במומחה. יעוץ כאמור יינתן אך ורק באופן אישי, ללקוחות ספיציפיות, במסגרת פעילות המרפאות.  מטרת התכנים המופיעים באתר הינה לסייע למשתמשת להרחיב את בסיס הידע האישי שלה ולאפשר לה לקבל אינפורמציה, בטרם פנייה למומחה. 
 4. כל הזכויות מכל סוג שהוא בכל תכני האתר, לרבות אך לא רק הצילומים, הטקסטים, עיצובי הפונטים, העמודים ועימודם, סימני המסחר, וכיוצא באלה, שייכות באופן בלעדי ל"ד"ר רוני מוסקונה" ("ד"ר מוסקונה") ו/או לדימור שירותים רפואיים בע"מ ("דימור"). המשתמשת לא תיצור מחדש, תשכפל, תעתיק ו/או תעשה שימוש כלשהו לרבות שימוש מסחרי באיזה מתכני האתר ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של ד"ר מוסקונה ו/או דימור. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ניתן יהיה להשתמש בתכנים הכלולים באתר זה לשימוש אישי ופרטי בלבד ובכפוף ליתר תנאי התקנון. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלה ו/או כל שימוש אחר שאינו שימוש עצמי, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת ד"ר מוסקונה ו/או מי מטעמו.
 5. הפרטים הבאים:
  • א. ד"ר מוסקונה ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לשימוש שייעשה באתר על-ידי המשתמשת. המשתמשת לבדה תישא באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש כאמור, לרבות בגין הפרת כל חוק ו/או כל הוראה מהוראות תקנון זה. ברור למשתמשת כי שום מערכת לאבטחת מידע אינה חסינה לחלוטין, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, מבלי שתהיה לד"ר מוסקונה ו/או למי מטעמו כל שליטה על כך. המשתמשת מצהירה ומסכימה בזה כי ד"ר מוסקונה ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו. 
  • ב. לד"ר מוסקונה ו/או מי מטעמו אין כל שליטה על אתרי האינטרנט של צדדים שלישיים, והם אינם מנטרים את הנעשה בהם. מובהר בזה, כי הקישורים שיופיעו באתר מעת לעת הינם בגדר שירות למשתמש. ד"ר מוסקונה ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו יועדו להפנות וכמו כן אינם יוצרים כל מצג ו/או התחייבות ו/או המלצה מכל סוג שהוא בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או לתכנים המצויים בו. ד"ר מוסקונה ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל אתר שכזה אליו מופיע קישור באתר, לרבות אחריות לתוכנו של כל אתר שכזה בכל עת – לחוקיותו, נכונותו, עדכניותו וכיוצא באלה של כל תוכן כאמור – ולכל נזק בגינו.
  • ג. לעניין סעיף זה, "נזק" – לרבות כל עלות והוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמשת ו/או לכל גורם שהוא ו/או שיפוי של המשתמשת ו/או כל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם המשתמשת ו/או אותו גורם.
 6. המידע המופיע באתר, לרבות המידע לגבי ד"ר מוסקונה ו/או מי מטעמו ופעילותם, נתון לשינוייים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה מראש למשתמשת, ואינו מחייב. המשתמשת מצהירה ומסכימה כי מחובתה לוודא את נכונותו של כל מידע כאמור בטרם תפעל בהתאם לו, לרבות בטרם תבחר להתקשר עם ד"ר מוסקונה ו/או מי מטעמו בכל צורה שהיא. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל המידע המופיע באתר ו/או כל חלק ממנו אינו מהווה כל הזמנה, מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי ליצירת כל התקשרות בין ד"ר מוסקונה ו/או מי מטעמו לבין המשתמשת ו/או כל צד שלישי.
 7. מתן פרטיה האישיים של המשתמשת באתר לשם יצירת קשר מטעם ד"ר מוסקונה ו/או מי מטעמו, אך ורק אם ובמידה ותבחר בכך המשתמשת, באמצעות סימון "X " בתיבה המתאימה לכך באתר, יהווה הסכמה לעניין סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב 1982, ויאפשר לד"ר מוסקונה ו/או מי מטעמו לשגר דברי פרסומת למשתמשת. מובהר בזה כי ד"ר מוסקונה ו/או מי מטעמו לא יעבירו את פרטיה האישיים של המשתמשת לכל צד שלישי.
 8. המשתמשת מצהירה ומתחייבת כי לא תעשה שימוש לרעה בשירותי האתר. לעניין זה "שימוש לרעה", לרבות אך לא רק:
  • א. לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.
  • ב. שימוש מסחרי באתר.
  • ג. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין.
  • ד. הפצת וירוס מחשב.
  • ה. כל שימוש או הפרעה למחשבים אחרים – בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995.
  • ו. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותי האתר על ידי ד"ר מוסקונה ו/או משתמש\ים אחרים.
  • ז. כל שימוש העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים.
  המשתמשת תפצה ותשפה את ד"ר מוסקונה ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמשת.
 9. בתנאי תקנון זה ייתכנו שינויים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה כלשהי, בין מוקדמת ובין מאוחרת, למשתמשת. התקנון המפורסם באתר בכל עת והוא בלבד יהיה הנוסח המחייב של התקנון. יהיה זה אך ורק באחריותה של המשתמשת להתעדכן בכל עת בנוסח התקנון העדכני.
 10. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב-יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.