לפרטים חייגו

 073-3745100

תקנון - מועדון לקוחות


1.מועדון הלקוחות של מרפאות מוסקונה מתופעל על ידי חב' וליוקארד בע"מ
2.תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון הרשת. לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו, בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.

א. הצטרפות
3.מרפאות מוסקונה בתל אביב חיפה ואשדוד הקימו מועדון לקוחות (להלן " חבר מועדון") דמי החברות יהיו ניתנים לשינוי על ידי הנהלת המועדון בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שהחלטה כזו תחול רק מעת קבלתה לגבי תקופת החברות הבאה של אותו חבר.
3.1.כל לקוח של המרפאות רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון. ההרשמה ללא עלות, דמי החברות יהיו ניתנים לשינוי על ידי הנהלת המרפאות בכל את ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
3.2.אדם אשר מלאו לו 18 שנים, או 16 שנים באישור הוריו, רשאי להצטרף למועדון הלקוחות מרפאות מוסקונה. כל אדם יכול להיות חבר מועדון פעם אחת בו זמנית (היינו אותו אדם לא יכול להירשם בו זמנית פעמיים, או יותר, כחבר מועדון).  
3.3.מרפאות מוסקונה רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון ו/או לא לחדש את חברותו במועדון מכל סיבה שהיא, לפי ראות עיניה בלבד ומבלי שתדרש לנמק את סירובה.
3.4.אדם המצטרף למועדון, תמורת תשלום דמי החברות, יקבל במעמד ההצטרפות את הזכות למימוש ההטבות. 
3.5.במידה ובוטלה החברות בתוך פחות משנה מיום ההצטרפות למועדון או מיום חידוש החברות במועדון או כעבור שנה מיום ההצטרפות או מיום חידוש החברות במועדון, לא יהיה זכאי החבר להחזר דמי החבר.
3.6.מילוי פרטי הלקוח באתר המרפאות בטופס ההצטרפות, יהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה. 

ב. הטבות
4.עם הצטרפות למועדון, בין אם בהצטרפות למועדון ובין אם בחידוש החברות במועדון, יהא זכאי חבר מועדון לקבל מגוון הטבות המובטחות רק לחברי מועדון לקוחות מרפאות מוסקונה בהתאם לקביעת החברה, ובכפוף לתנאי המבצע. ביניהן הנחה קבועה והטבות כמפורט להלן:
א.הטבת הצטרפות למועדון -  10% הנחה לטיפול אסתטי, למימוש מידי ביחידה להצערת עור הפנים מותנה במינימום עסקה של 2,000 שח ומוגבל לסך עסקאות של 20,000 שח.
ב.תכנית צבירה כספית - בכל רכישת טיפול אסתטי: 5% מכלל העסקה לשימוש בפעמים הבאות. ניתן לממש בעסקאות מעל 2,000 שח. 
ג.הטבת יום הולדת –שובר של  500 ₪ למימוש בחודש יום ההולדת, מותנה בסגירת טיפול/ניתוח *מינימום עלות טיפול 2,000 ₪. 
5.אין כפל מבצעים
6.ההטבות הינן אישיות ולא ניתן יהיה להעביר את סכום ההטבה לאדם אחר ו/או להמירו למזומן ו/או להחזר כספי אחר.
7.הרישום הנמצא בידי מרפאות מוסקונה יהווה ראיה חלוטה ומכרעת לגבי זכאות ההטבות ללקוח
8.מרפאות מוסקונה רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים במסעדה בהתאם לשיקול דעתה.
9.מרפאות מוסקונה  רשאית לשנות את מדיניות ההטבות ו/או ההנחות ו/או הצבירה הכספית מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
10.יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, רישום החבר למועדון מהווה הסכמה מטעמו לקבלת חומר פרסומי ממרפאות מוסקונה ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים. יחד עם זאת יוכל לבקש הסרה מדיוורים בכל שלב לאחר הדיוור הראשון אליו
11.כמו כן, אישור הלקוח במהלך הרישום, ייחשב כמי שהסכים שכל מידע שהצטבר במרפאה  לגבי החבר בקשר עם רכישותיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של מרפאות מוסקונה אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע רשום על פי חוק. המידע ישמש את המועדון לשם קידום פעולותיו אשר עשויות לכלול שיתופי פעולה עם גופים אחרים באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שהנהלת המועדון תוכל לעשות במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור.
12.ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, הוא רשאי לדרוש, בכתב, כי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות המועדון ו/או לא יימסר לאדם או לאנשים מסוימים. בנוסף רשאי החבר לדרוש ממרפאות מוסקונה, בכתב, להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון.

ג. תוקף החברות במועדון 
13.תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו שנה מיום ההצטרפות 
14.חידוש חברות מותנה בתשלום כפי שייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של מרפאות מוסקונה
15.פג תוקפה של החברות במועדון, לא ניתן ליהנות מהטבות המועדון. 
16.למען הסר ספק, עם תום תקופת החברות יאבד חבר המועדון את הזכות להטבות והנחות, וזאת עד לחידוש החברות במועדון בהתאם לתנאים שיהיו באותו מועד.
17.מרפאות מוסקונה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך לכל חבר מועדון שתבחר, את תוקף החברות במועדון לכל לתקופה נוספת בכל אורך זמן שהנהלת החברה תחליט עליו מבלי שתידרש להסבר או נימוק לשיקוליה.

ד. תקשורת שיווקית ופרסומים
18.דרכי פרסום: הודעות מועדון מרפאות מוסקונה, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות התכנית לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת המרפאה לבצעם, בתקנון ו/או במפתח הצבירה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו על ידי מרפאות מוסקונה באופן ובדרך כפי שתימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
19.מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין במסעדה ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של המסעדה ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, הכל לפי בחירת המסעדה, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יוכל להשמיע טענה כי לא ידע אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
20.מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של מרפאות מוסקונה, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהמסעדה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של מרפאות מוסקונה. 
21.למען הסר ספק מובהר כי מרפאות מוסקונה  פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי מרפאות מוסקונה באשר לאי קבלת פרסום.
22.כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון תפיץ מרפאות מוסקונה  באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר שיווקי.
23.לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות SMS יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה. 
24.לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר אלקטרוני, יהיה עליו להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני.

ו. במקרה של מחלוקת 
25.חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לכסף שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למנהל מרפאות מוסקונה ו/או מי שמונה על ידו לשם כך ולהעלות את השגותיו.
26.החלטת מנהל מרפאות מוסקונה ו/או מי שמונה על ידו לשם כך שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.

ז. התחייבויות חבר המועדון
27.חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו.
28.חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
ח. תנאים כללים
29.מרפאות מוסקונה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי מרפאות מוסקונה . רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה.
30.מרפאות מוסקונה רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחותיה שאינם חברים, להשתתף במבצע, לפי תנאי תקנון זה.
31.המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את מרפאות מוסקונה בצורה כלשהי. כל התנהגות של המסעדה לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של מרפאות מוסקונה  על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה לנהוג כך בעתיד.
32.למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון הלקוחות של מרפאות מוסקונה 
33.תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתכנית. הצטרפות חבר למועדון מרפאות מוסקונה משמעה כי חבר המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה. 
34.מתן הטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של מרפאות מוסקונה. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות חברי המועדון כאמור לעיל, תפעל המסעדה לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד מרפאות מוסקונה בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
35.מרפאות מוסקונה הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.
36.כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
37.מרפאות מוסקונה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
38.כתובת הנהלת מרפאות מוסקונה הינה: _ברודצקי 43 רמת אביב.

צור קשר